Onze school

Zorg voor jezelf en anderen

Wij vinden een goed schoolklimaat erg belangrijk. Sinds dit jaar zijn wij een vreedzame school. Wij trainen bij de kinderen de sociale competenties en democratisch burgerschap. Wij beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

 

Zelfstandigheid ontwikkelen

Wij als school hechten veel waarde aan het ontwikkelen van zelfstandigheid van de leerlingen. We werken via het GIP-model. Dit model richt zich op een goede organisatie in de groep. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven. Dit doen we via: werken met een planbord, takenkaart, stoplicht en vragenkaartjes.

 

Talentontwikkeling

Gedurende hun schooltijd maken onze kinderen kennis met verschillende leervormen en leerstijlen. Ze mogen onderzoeken welke leerstijlen het beste bij hen passen en hiermee wordt in het onderwijs waar mogelijk rekening gehouden. Op deze manier kunnen kinderen hun sterke kanten inzetten. We stimuleren kinderen om kennis en ervaring op te doen aan de hand van eigen onderzoeksvragen. We vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen in aanraking komen met sport, cultuur, drama, natuur, techniek en muziek.

 

Verantwoordelijkheid nemen en geven

Wij vinden dat kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en werk. Wij begeleiden en coachen de leerlingen hierin en stimuleren ze om het beste uit hunzelf te halen. De driehoeksverhouding kind - ouder - leerkracht speelt hierin een grote rol. 

 

Leren volgens 21-eeuwse vaardigheden

Wij bereiden de leerlingen van vandaag voor op de toekomst van morgen. Onze nadruk ligt op het leren leren. Vanaf groep 5 werken wij met Snappet; elke leerling een eigen tablet. Voor rekenen, raal, spelling en begrijpend lezen werken wij steeds meer gepersonaliseerd. Met wereldoriëntatie maken wij een omslag naar ontdekkend- en ontwerpend leren, waarmee kinderen aan de gang gaan met hun eigen onderzoeksvragen omtrent één bepaald thema.